Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek için, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kredisi: Bir ulusal kredi, bir yarıyıl içinde haftada verilen bir saat teorik dersi veya iki saat uygulamayı (laboratuvar, klinik vb. çalışmaları) ifade eden ölçü birimini,

d) Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

ğ) Seçmeli dersler: Müfredatta önceden belirlenen ve zorunlu dersler dışındaki dersleri,

h) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan dersleri,

ı) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

i) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

j) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim yılının 2 nci yarıyılında (10. Yarıyılda) uygulanan programı,

k) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin Veteriner Fakültesine kabulleri için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçişlerde gerekli koşulları yerine getirmek,

c) Dikey geçişlerde gerekli koşulları yerine getirmek.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükseköğretim programına öğrenci kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt yenileme ve ders seçme ise danışman onayı ile yapılır.

(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Aksi hallerde, 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Veteriner Fakültesine başka üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yatay geçişleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Önlisans programı mezunlarının veteriner lisans programına kabulleri ve kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar dilekçeyle başvururlar ve mazeretlerinin fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıla ait dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu dersleri öncelikli olmak ve haftada 40 (kırk) saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile programdaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere öncelik vermesi zorunludur. Ancak, öğrencinin ilk defa aldığı derslerle, devam alamayarak kaldığı derslerin haftalık saatlerinin çakışmaması gerekir. Çakışma olduğu durumlarda öncelikle alttan aldığı dersleri tercih etmek zorundadır.

İntibak ve muafiyetler

MADDE 10 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM’nin yaptığı sınava girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam edebilir. Kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek Dekanlığa başvurabilirler. İlgili anabilim dalının uygun görüşü ve Fakülte Kurulunun kararı ile kredi tutarları ve ders içeriklerinin uygunluğuna bağlı olarak, öğrencinin ders saydırma ve eşdeğer sayılan derslerin kredi aktarım talebi kabul edilebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri eğitim-öğretim programındaki ders kredisi gibi değerlendirilir.

b) Dersleri eşdeğer saydırmada başarı notu öğrencinin o dersi alıp başardığı birimdeki notudur. 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmelerde öğrencinin başarı notu geldiği birimdeki notun aynısı olarak yazılır. Harfler ya da derecelendirme esasına göre başarılan derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen notlar ve değerlendirmeye göre değerlendirilir.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Kurulu, başarılı olduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini o dersin verildiği anabilim dalının da görüşünü alarak karara bağlar. İntibak ettirildiği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşürülür.

Kayıt dondurma, mazeret ve izinli sayılma

MADDE 11 – (1) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı dondurulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin üniversite hastaneleri ya da diğer resmi hastanelerin raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili eğitim-öğretimine engel teşkil edebilecek özürleri,

b) Yargılama sonunda mahkûm olmamak koşulu ile öğrencinin devam ve sınavlara girmesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu,

c) Öğrencinin fiili askerlik görevini belgelemesi,

ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

e) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı durumlarında bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması (bu durumun belgelenmesi zorunludur),

f) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimini sürdüremeyeceğinin ortaya çıkması (bu durumun belgelendirilmesi ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla),

g) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrenciliğine son verilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği zorunlu nedenlere dayalı diğer özürler.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, yukarıdaki özürlere bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin her defasında bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen ara verme izninin toplamı birinci fıkranın (c) bendi hükmü hariç olmak üzere, normal öğrenim süresinin yarısından fazlası olamaz.

(4) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(5) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla Dekanlık tarafından resmi izinli olarak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(6) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü arttırma gibi imkânların doğması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında kayıt yenilemek zorundadırlar.

(7) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(8) Raporla belirlenmiş çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türü

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır.

(2) Veteriner Fakültesinde dersler, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda yabancı bir dilde yapılabilir.

(3) Veteriner Fakültesinde isteğe bağlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler Üniversitenin mevzuatına tabi olurlar.

(4) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi programı, ikinci öğretim ve eğitim kursları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemi

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi bir yılda Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl en az 14 haftadan oluşur. Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile yıllık olarak da düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-19/8/2016-29806)(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 5 yıl,  azami 8 yıldır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.

(2) (Mülga cümle:RG-19/8/2016-29806)(2) (...) Bu sürenin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte yönetim kurulundan kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(3) (Değişik:RG-19/8/2016-29806)(2) Azami eğitim-öğretim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. İlgili maddelerde belirtilen ek sınavlardan alınan notlar, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.

(4) Yaz öğretimine başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğrencilerin, dersi alacağı yükseköğretim kurumuna gitmeden önce alacakları dersin denkliği konusunda Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşü alınarak değerlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü

Ders türleri

MADDE 15 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir. Ders türleri şunlardır:

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir. Anabilim dalları ve bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile belirlenen dersler ve VEHİP’de yer alan dersler zorunlu derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı ders/derslerdir. Öğrenci bu dersi/dersleri, kayıtlı olduğu programdaki "seçmeli ders" adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların "seçmeli" veya "zorunlu" dersleri arasından da seçebilir. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar dersleridir. Bunların kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ç) Ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerdir. Öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Kredisiz olan bu derslerden alınan notlar öğrenci başarısının hesaplamasına katılmaz.

d) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu olan derslerdir. Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölümce gerekçeleri belirtilerek Fakülte Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra üniversite senatosu onayına sunulur. Müfredatta yer alan önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça, bu dersler alınamaz.

(2) Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar, milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ilgili öğretim elemanınca üniversite not giriş sistemine (otomasyon) girilir ve ilan edilir.

Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP)

MADDE 16 – (1) VEHİP, 10 uncu yarıyılda uygulanır. Veteriner Hekimliği İntörn Eğitimi multidisipliner olup, tümü tek ders kabul edilir.

(2) VEHİP’in yürütülmesi için düzenlenen esaslar; Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Bitirme tezi

MADDE 17 – (1) Öğrenciler mezun olabilmek için bir bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Bitirme tezi Fakülte Kurulunca belirlenir.

(2) Bitirme tezi, öğrenci tarafından mesleki bir konunun araştırılmasını, değerlendirilmesini ve bilimsel kurallara uygun bir şekilde yazılı olarak sunulmasını içeren bir derstir. Tez konusu, öğrenciye danışmanı tarafından 9 uncu yarıyıl başında verilir. Öğrenci tezini, en geç 10 uncu yarıyıl sonunda belirtilen tarihlerde teslim eder.

Staj

MADDE 18 – (1) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yapacakları stajın esasları “Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi” çerçevesinde belirlenir. Staj yönergesi, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Derslerin kredi değeri

MADDE 19 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir ulusal krediye eşdeğerdir. VEHİP ile ilgili ders kredisi değerlendirmesi Yönetim Kurulunca belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri, Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Fakültede 5 yıllık eğitim-öğretim boyunca verilen derslerin toplam kredi değeri 300 AKTS kredisidir.

Derslere devamın belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamı ile öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Derslerden bir kez devam alan öğrenciler için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 21 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız ve/veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla, ön şartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden de ders alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak, danışmanı ile birlikte karar verir.

b) Fakültenin eğitim-öğretim döneminin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında; sekizinci yarıyıl sonunda 2.25’in altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler ve bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.

d) Programdan kaldırılan, yerine yeni bir ders konulmayan ve eşdeğeri bulunamayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, fakülte kurulu kararıyla o dersten muaf sayılır.

e) Aldığı herhangi bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki seferde bu ders yerine eşit kredili farklı bir seçmeli ders tercih etme hakkına sahiptir.

f) Öğrenciler Fakülte Kurulunun uygun görmesi halinde seçmeli ders olarak başka fakültelerdeki dersleri de alabilir.

g) Öğrenciler, yurt içi diğer yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından, dekanlıktan önceden izin almak koşuluyla ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin kredileri ve notları, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

ğ) Zorunlu dersleri almak için Fakülte Kurulunca ön şart belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) (Değişik cümle:RG-19/8/2016-29806)(2) Sınavlar; ara (vize), yarıyıl sonu (final), bütünleme, mazeret, muafiyet, tek ders ve ek sınavlardan ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız olan öğrencilere dönem sonunda bir bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili anabilim dalı/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Ara sınavlar

MADDE 23 – (1) Ara sınav tarih ve yerleri, Dekanlık tarafından ilân edilir.

(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri anabilim dalı/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) VEHİP’te yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz.

(4) Ders programında aynı yarıyılda olan derslerin aynı günde en fazla iki tanesinin ara sınavı yapılabilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 24 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başarısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Uygulamalı derslerin sınavları pratik olarak yapılabilir.

(3) VEHİP’te yer alan derslerin sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavı

MADDE 25 – (1) Dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da girmeyen veya sınava girip de başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) (Değişik:RG-13/7/2015-29415)(1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları arasındaki süre 7 günden az olamaz ve bütünleme sınav tarih ve yerleri Dekanlık tarafından ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav ve sınırsız sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Ancak, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için giremedikleri yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınavların bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili Dekanlığa yazılı başvuruda bulunur.

(3) Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara girmeyen ve daha sonra girmek için başvuruda bulunan öğrencilerden mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu nedeniyle öğrencinin girmediği her ders saati devamsızlık hakkından düşürülür. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmişse sınavı geçersiz sayılır.

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan ve dersin devamını almış olan öğrencilere dersin dönemine bakılmaksızın bir sonraki dönem başlamadan önce bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.

Sınav düzeni

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Dersi okutan öğretim elemanı ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler sınavların yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 29 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarıyla birlikte sınav soruları, cevapları, yoklama listesi ve cevap anahtarını kapsayan sınav evrakını ilgili dönem sınavlarının bitiminden itibaren 30 gün içinde imza karşılığında öğrenci işleri bürosuna tutanakla teslim ederler. Sınav evrakı öğrenci mezun olduktan sonra en az iki yıl saklanır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise, ilgili öğretim elemanı bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilir; uygun görülen not değişikliği veya düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

(4) Ara sınav notu değişikliği dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu sınavı notu değişikliği bütünleme sınavları başlayıncaya kadar, bütünleme sınavı notu değişikliği ise en geç bir sonraki dönemin ders kaydı başlama tarihine kadar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-13/7/2015-29415) (1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme  sınavından sonra öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınav sonucunun 100 üzerinden en az 50 olması ve başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur ve harf notu olarak verilir.

(2) Uygulaması olan derslerin sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılabilir. Uygulama sınavından alınan notun ara sınav, final ve bütünleme sınavı notuna katkı oranı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-19/8/2016-29806) (2) Derslerden alınan notların değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük bir puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

(Değişik tablo:RG-19/8/2016-29806) (2)

Puan      Harf Notu            Katsayı             Başarı Durumu

90-100         AA                   4,00                Başarılı

80-89           BA                   3,50                Başarılı

70-79           BB                   3,00                Başarılı

65-69           CB                   2,50                Başarılı

60-64           CC                   2,00                Başarılı

50-59           DD                   1,50                Başarısız

30-49           FD                   1,00                Başarısız

0-29              FF                   0,00                Başarısız

Ağırlıklı not ve genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 32 – (1) Bir dersin ulusal kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) GANO, öğrencinin fakültenin eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin ulusal kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son notu dikkate alınır. GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır.

(3) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarı ile genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınavlarda kopya

MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği anlaşılan öğrenciler sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Mezuniyet belgesi

MADDE 34 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici olarak diplomalarını alırken mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde, öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, bitirme derecesi yer alır. Mezuniyet belgeleri Dekan tarafından imzalanarak mühürlenir.

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, öğrencilerin katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.

Diploma ve diploma eki

MADDE 35 – (1) Namık Kemal Üniversitesi akademik birimleri tarafından verilen diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir. Diploma bir defa verilir, diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçen bir belge düzenlenir. Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenir.

(2) Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Hekim unvanı ve Veteriner Hekim Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere Diploma Eki (DE/DS) verilir. Diploma Eki, Yükseköğretim Diplomasına yapılan bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez. Diploma eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır.

(4) Diploma ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir. Diploma eki, Dekan tarafından imzalanır ve diploma ekine Güvenlik Hologramı yapıştırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ______________

(1)     Bu değişiklik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)   Bu değişiklik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.        

13/7/2015

29415

2.        

19/8/2016 

 29806

3.